طراحی لوگوتایپ مجموعه ی بادبان

طراحی لوگوتایپ و جلد مجموعه بادبان - اولین نشریه تخصصی کودکان - سال ۱۳۹۹

بازخوردها